Порядок подання наукової статті

Для опублікування статті у Випуску 1-2 (19-20), 2019 необхідно заповнити довідку про автора за посиланням та надіслати електронною поштою на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. не пізніше 25 жовтня 2019 року наступний пакет документів:

– наукова стаття (Прізвище.doc) – див. зразок оформлення;

– копія квитанції про оплату вартості публікації (оплата здійснюється виключно після прийняття редакцією наукової статті до друку).

Лист електронною поштою повинен мати тему «Стаття у журнал «Історія торгівлі, податків та мита. Випуск 1-2, 2019» (вказати номер випуску, у який подається стаття).

Авторам обов’язково буде надіслано повідомлення на електронну пошту про отримання та розгляд редколегією наукової статті.

Увага! Якщо Ви не отримали лист-підтвердження більше, ніж за 5 робочих днів, зверніться до редакції за контактами.

Автори отримують лист про результати рецензування – див. процес рецензування (відхилено, прийнято з доопрацюваннями, прийнято) та, у випадку, успішного проходження отримують реквізити для сплати публікаційного внеску.

Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених нижче вимог щодо порядку подання та оформлення наукової статті, редколегія не розглядає.

 

Вимоги до оформлення наукової статті

Обсяг – 10-20 сторінок тексту, формат паперу – А4,  поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, абзац – 1 см (лише для основного тексту статті).

Структура наукової статті:

1 – УДК (вирівнювання по лівому краю). Визначити код – див. http://teacode.com/online/udc/;

2 – ініціали та прізвище автора (шрифт – напівжирний, вирівнювання по центру), місце роботи (повна назва структурного підрозділу) (шрифт – прямий, вирівнювання по центру);

Кожен наступний співавтор з нового рядка.

3 – назва наукової статті (вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний, великі літери);

4 – анотація та ключові слова українською (середній обсяг анотації – не менше 400 друкованих знаків);

5 – ініціали, прізвище автора, назву статті та анотацію англійською (або українською, якщо мова статті англійська) мовою (2000–2500 друкованих знаків). Для статей польською та російською мовами розширена анотація подається як українською, так і англійською;

6 – текст наукової статті із зазначенням наступних елементів:

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Мета статті.

Виклад основного матеріалу.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

6 – Список використаних джерел та літератури у порядку згадування або у алфавітному порядку (оформлюється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»).

У статті обов’язково мають бути посторінкові наскрізні посилання, а також список використаної літератури наприкінці публікації. Міжрядковий інтервал – 1, кегль шрифту – 12. Посилання потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word. У тексті посилання необхідно вказати таку інформацію: прізвище та ініціали автора; назву роботи, можливий підзаголовок; місце видання; видавництво; рік; конкретну сторінку, на яку посилається автор.

Під час оформлення списку використаної літератури має бути зазначено такі відомості про джерело: прізвище та ініціали автора; назву роботи, можливий підзаголовок; місце видання; видавництво; рік; загальну кількість сторінок.

Усі таблиці, рисунки (діаграми, графіки, плани, карти, ілюстрації, світлини) мають бути підписані та пронумеровані, а також містити посилання на джерело або вказівку «Розроблено автором». Рисунки та схеми мають бути згруповані.

 

Вартість публікації

Відшкодування витрат за опублікування наукової статті у журналі, включаючи його друк і розсилку одного авторського екземпляра, складає:

– для українців 300 UAH за статтю обсягом до 12 сторінок. Якщо стаття більше зазначеного обсягу, то додатково необхідно сплачувати 50 грн за кожну сторінку;

– для іноземців 25 USD за статтю обсягом до 12 сторінок. Якщо стаття більше зазначеного обсягу, то додатково необхідно сплачувати 2 USD за кожну сторінку.

Додатковий примірник журналу з розсилкою коштує 200 UAH.

Іноземним авторам про умови перерахунку коштів буде повідомлено додатково при зверненні до редакції.

Редакція буде приймати наукові статті безкоштовно докторів наук з інших країн (за умови отримання лише електронної версії журналу).